Εγκύκλιος 20/2022. Απεικόνιση ασφάλισης συμμετεχόντων σε προγράμματα μαθητείας

Εκδόθηκε η εγκύκλιος 20/2022 του e-ΕΦΚΑ, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την απεικόνιση της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης των συμμετεχόντων σε προγράμματα μαθητείας για τις μισθολογικές περιόδους από Ιανουάριο 2022 και μετέπειτα.

Για τη συμπλήρωση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ των μαθητευόμενων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας από 01/01/2022, έχει δημιουργηθεί νέος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0083» - «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)», καθώς και δύο νέοι Κωδικοί Ειδικότητας:

000744

Ασφαλισμένοι ΤΕΚΑ – Σπουδαστές σε προγράμματα μαθητείας

000745

Ασφαλισμένοι ΤΕΚΑ – Σπουδαστές σε προγράμματα μαθητείας  - ΒΑΡΕΑ

Οι Κωδικοί Ειδικότητας έχουν συνδεθεί αντίστοιχα με τους ακόλουθους νέους διακριτούς Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ):

1218

Σπουδαστές σε προγράμματα μαθητείας (ΤΕΚΑ)

1219

Σπουδαστές σε προγράμματα μαθητείας (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΚΑ)

Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση των ΑΠΔ ΤΕΚΑ για συμμετέχοντες σε προγράμματα μαθητείας μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου 2022, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη 30/06/2022.


Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και οι επιβαρύνσεις παραμένουν αμετάβλητες, ως εξής:

ΤΕΚΑ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

ΚΠΚ ΤΕΚΑ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0083

000744

1218

0,00%

6,50%

από 1.1.2022 έως 31.5.2022

6,50%

από 1.1.2022 έως 31.5.2022

0,00%

6,00%

από 1.6.2022

6,00%

από 1.6.2022

 

ΤΕΚΑ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΒΑΡΕΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

ΚΠΚ ΤΕΚΑ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0083

000745

1219

0,00%

6,50%

από 1.1.2022

έως 31.5.2022

6,50%

από 1.1.2022 έως 31.5.2022

0,00%

6,00%

από 1.6.2022

6,00%

από 1.6.2022

ΒΑΡΕΑ ΤΕΚΑ

0,00%

2,00%

2,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

0,00%

8,50%

από 1.1.2022

έως 31.5.2022

 

8,00%

από 1.6.2022

8,50%

από 1.1.2022

έως 31.5.2022

 

8,00%

από 1.6.2022