Διευκρινίσεις σχετικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ

Με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (άρθρο 34 Ν. 4997/2022), ρυθμίστηκε ο τρόπος εξόφλησης των επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ για τους εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Η κύρια αλλαγή συνίσταται στο γεγονός ότι οι εργοδότες θα πρέπει να εξοφλούν πλήρως το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργαζομένου) χωρίς να διενεργείται συμψηφισμός με τις αναλογούσες επιδοτήσεις. Εν συνεχεία, κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με διασταύρωση από τα πληροφοριακά συστήματα των λοιπών συναρμόδιων φορέων, τα ποσά που αναλογούν στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ, πιστώνονται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ και μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Η διαφοροποιημένη αυτή ταμειακή και λογιστική διαχείριση των επιδοτήσεων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη για τις εισφορές της κύριας ασφάλισης, είναι επιβεβλημένη λόγω της λειτουργίας του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, το οποίο προϋποθέτει την άμεση καταβολή του συνόλου των ποσών που αντιστοιχούν στις εισφορές των ασφαλισμένων και πίστωση αυτών στον ατομικό τους λογαριασμό ώστε οι τελευταίοι να επωφεληθούν από τις επενδύσεις των ποσών αυτών.

Εφιστάται η προσοχή κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ:

  • ο τύπος αποδοχών (πεδίο 36) να αντιστοιχεί στον τύπο που έχει σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης (π.χ. 901-914)∙
  • θα πρέπει να συμπληρώνονται τα πεδία 43 «Επιδότηση Ασφ/νου (Ποσό)», 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (Ποσό), βάσει των εκάστοτε οδηγιών που αφορούν κάθε πρόγραμμα επιδότησης (π.χ. πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας: εγκύκλιος 49/2020 του e-ΕΦΚΑ)∙
  • στο πεδίο 46 «Καταβληθείσες εισφορές» να αναγράφεται το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, μη λαμβανομένων υπόψη των επιδοτήσεων.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράφεται αφορά αποκλειστικά τις εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ. Για τις εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεν επέρχεται ουδεμία τροποποίηση.