Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μεταβολής στοιχείων ασφάλισης από το ΤΕΚΑ

Από 03/01/2024, οι εργοδότες μπορούν πλέον να μεταβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία ασφάλισης που έχουν δηλωθεί σε Κανονική ή Συμπληρωματική ΑΠΔ ΤΕΚΑ, με χρήση της νέας υπηρεσίας «Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης». Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας teka.gov.gr > Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και από τη σελίδα του gov.gr > Επιχειρηματική δραστηριότητα > Απασχόληση προσωπικού > Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης.

Η υπηρεσία αναπτύσσεται σταδιακά. Στην πρώτη φάση, δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης της ασφάλισης στο ΤΕΚΑ όσων εργαζομένων προκύψει κατόπιν ελέγχου ότι υπάγονται τελικά στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και όχι στο ΤΕΚΑ. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο εργοδότης μπορεί να επιλέξει όλες τις ΑΠΔ στις οποίες έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος εργαζόμενος και να ακυρώσει τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΚΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβολής είναι η προηγούμενη ασφαλιστική τακτοποίηση του εργαζομένου στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους που υποβλήθηκε ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Μετά την οριστικοποίηση της μεταβολής, το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του εργαζομένου αποτυπώνεται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ, με διακριτό τύπο κίνησης (210 – ΑΠΔ) και μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης αναπτύσσει διαρκώς νέους τρόπους ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών και συναλλαγών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί στον δημόσιο τομέα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ηλεκτρονική υπηρεσία θα εμπλουτιστεί, καλύπτοντας το σύνολο των περιπτώσεων μεταβολής στοιχείων ασφάλισης σε υποβληθείσες ΑΠΔ.