Ατομικός Λογαριασμός

Ο ατομικός λογαριασμός είναι ο προσωποποιημένος συνταξιοδοτικός λογαριασμός, στον οποίο σωρεύονται οι εισφορές και οι αποδόσεις των επενδύσεων των εισφορών των ασφαλισμένων.

Η επικουρική σύνταξη υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού των εισφορών και των αποδόσεων στον ατομικό λογαριασμό. Όσο περισσότερα κεφάλαια έχουν σωρευτεί, τόσο υψηλότερη η επικουρική σύνταξη.

Στον ατομικό λογαριασμό, τα στοιχεία εμφανίζονται με χρονική υστέρηση. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία δήλωσης, εξόφλησης και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και αποδίδονται κατόπιν ελέγχου στο ΤΕΚΑ προκειμένου να πιστωθούν στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα:

  • οι εργοδότες υποβάλλουν σε μηνιαία βάση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και εξοφλούν τις εισφορές μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
  • Ακολουθεί έλεγχος και εκκαθάριση της συναλλαγής.
  • Στο τέλος της διαδικασίας, το ΤΕΚΑ λαμβάνει την προσωποποιημένη πληροφόρηση για τις εισφορές που δηλώνονται και καταβάλλονται για κάθε εργαζόμενο 2- 3 μήνες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς/εργασίας, και μόνον τότε μπορεί ο ασφαλισμένος του ΤΕΚΑ να τις δει να εμφανίζονται στον ατομικό του λογαριασμό. 

Δηλαδή, οι εισφορές για τον μήνα Ιανουάριο εμφανίζονται στον ατομικό λογαριασμό τον Απρίλιο, του Φεβρουαρίου τον Μάιο, του Μαρτίου τον Ιούνιο κ.ο.κ.

Ανάλογη διαδικασία απόδοσης και απεικόνισης στους ατομικούς λογαριασμούς ακολουθείται και για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.