Εργοδότες

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι υπεύθυνο για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2004, καθώς και εκείνων που θα ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.

Από 1.1.2023 θα δοθεί δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ σε όσους έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής και έχουν υπαχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.  

Στο ΤΕΚΑ επιδιώκουμε η συνεργασία μας με όλους τους εργοδότες της χώρας να βασίζεται στη συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια, την υψηλή ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση για εργοδότες και εταιρικά λογιστήρια.

Το ύψος των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ είναι ίδιο με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής του e-ΕΦΚΑ. Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων για την επικουρική ασφάλιση πραγματοποιείται με την υποβολή διακριτής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, ενώ οι εισφορές εξοφλούνται μέσω διακριτής Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ). 

Όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, καθώς και η ακριβής διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ και ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων-Οικοδομοτεχνικών έργων περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 5/2022 του e-ΕΦΚΑ.

Συχνές ερωτήσεις

 • Ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ;

  Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ οι γεννηθέντες μετά την 1.1.2004, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, για τους οποίους έως 31.12.2021 υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

  Οι υπαγόμενοι σε επαγγελματικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΤΕΑΫΦΕ, ΤΕΑΫΕΤ, ΕΤΕΑΠΕΠ) και στον ΕΔΟΕΑΕΠ παραμένουν στο υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. 
   

 • Υπάγονται στο ΤΕΚΑ εργαζόμενοι που έως 31.12.2021 έχουν ασφαλιστεί αποκλειστικά στο εξωτερικό;

  Εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 1.1.2022 και εφεξής, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας ή σε τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

 • Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%. Υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εργαζόμενοι οι οποίοι στα πλαίσια πρακτικής άσκησης έχουν ασφαλιστεί για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος 1% και αναλαμβάνουν από 1.1.2022 και εφεξής εργασία ή απασχόληση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

 • Πώς γνωρίζω εάν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ;

  Η σχετική πληροφορία μπορεί να αντληθεί από τη Βεβαίωση Απογραφής, η οποία εκδίδεται από τον εργαζόμενο με χρήση των κωδικών taxisnet από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Στη Βεβαίωση υπάρχει η ένδειξη Νέο/Παλιό Επικουρικό, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό για τον εν λόγω ασφαλισμένο.

  Εναλλακτικά, η πληροφορία υπαγωγής ή μη στο ΤΕΚΑ μπορεί να αντληθεί από τη νέα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ». Με κλειδί αναζήτησης τον ΑΜΚΑ του εργαζομένου, ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει εάν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ. 

 • Τι αλλαγές επιφέρει η υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΚΑ;

  Από 1.1.2022 οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  Παλαιό Επικουρικό (ΠΕ): Ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Για αυτούς τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία για όλους του κλάδους ασφάλισης και οι αναλογούσες εισφορές απεικονίζονται στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Οι εισφορές αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της 30ψήφιας ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ.

  Νέο Επικουρικό (ΝΕ): Ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

  Για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων, απαιτείται διαφορετική διαχείριση. Θα πρέπει να υποβληθούν δύο ΑΠΔ για την ίδια μισθολογική περίοδο:

  1. ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, στην οποία επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση που δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης∙
  2. ΑΠΔ ΤΕΚΑ, για την απεικόνιση της ασφάλισης του επικουρικού κλάδου (με τις ίδιες ωστόσο λειτουργικότητες με την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ).

  Οι εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ, ενώ οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ  αποδίδονται μέσω νέας ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ.

 • Τι εισφορές καταβάλλω στο ΤΕΚΑ;

  Το ύψος των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση παραμένει το ίδιο, είτε οι ασφαλισμένοι υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ είτε στο ΤΕΚΑ. 

  Συγκεκριμένα, παραμένουν ίδια τα ποσοστά εισφορών, η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

  ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
  3,00%
  από 1.6.2022
  3,00%
  από 1.6.2022
  6,00%
  από 1.6.2022

  Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν την πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οικοδόμοι κ.ά.). 

 • Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ;

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κανονικής ή συμπληρωματικής) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ». Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

  Η ΑΠΔ ΤΕΚΑ (όπως και η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ) υποβάλλεται από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. 

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει πάντα να έπεται της ολοκλήρωσης της υποβολής της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ. 

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6, 6.1 και 6.1.1. της εγκυκλίου 5/2022

 • Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

  Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ καταβάλλονται ξεχωριστά, με διακριτή ταυτότητα πληρωμής. Μετά την επιτυχή υποβολή τόσο της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ όσο και της ΑΠΔ ΤΕΚΑ εκδίδονται αντίστοιχα δύο διακριτά αποδεικτικά υποβολής, στα οποία αναγράφονται τα δύο ποσά που πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και οι δύο διακριτές ταυτότητες πληρωμής για την εξόφληση των εισφορών προς τα δύο Ταμεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ στην αρχική οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.
  Ειδικότερα, η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ:

  α. έχει διαφορετική αριθμοδομή (25ψηφίο RF) από την υφιστάμενη 30ψήφια ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ∙
  β. είναι μοναδική για κάθε εργοδότη
  γ. είναι σταθερή και με χρήση αυτής θα γίνεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για κάθε περίοδο εφεξής.

  Η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ, για τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκε κεντρικά από το σύστημα του e-ΕΦΚΑ, ενώ για τους νέους εργοδότες δημιουργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ και αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών.

  Εφίσταται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ΤΠΤΕ, ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
   

 • Πώς βρίσκω την 25ψήφια Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών ΤΕΚΑ ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ;

  Μπορείτε να τη βρείτε στην τελευταία σειρά του αποδεικτικού υποβολής της ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

  Εναλλακτικά μπορείτε να τη βρείτε στην αρχική στην οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.

 • Ποια είναι η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης;

  Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. Η καταβολή γίνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ αποκλειστικά με τη χρήση των ΤΠΤΕ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών επισύρει επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

 • Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ για Κοινές Επιχειρήσεις;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων, έχουν δημιουργηθεί νέος διακριτός ΚΑΔ 0083 με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης», νέοι Κωδικοί Ειδικότητας και νέοι διακριτοί Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ). 

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Πώς υπολογίζονται οι εισφορές των έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών;

  Για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς προβλέπεται καταβολή συγκεκριμένων ποσών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δηλαδή, δεν διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών, που συνήθως καταχωρούνται στην ΑΠΔ. Τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

  Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η απεικόνιση της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ, πρέπει να καταχωρείται στο σχετικό πεδίο των αποδοχών συγκεκριμένο πλασματικό ποσό, ώστε να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά, τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον εργοδότη.

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1.2. της εγκυκλίου 5/2022

 • Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ Οικοδομικών Έργων;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός ΚΑΔ 0084 με λεκτική περιγραφή «ΤΕΚΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ», ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Κωδικό Ειδικότητας «000708» και με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «4162».

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.2 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Τι αλλάζει στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ για τους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ;

  Για τους ασφαλισμένους που για την επικουρική ασφάλιση υπάγονται στο ΤΕΚΑ θα πρέπει στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ να επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση, η οποία δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 7 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Πώς μπορώ να πάρω Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

  Το  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι ένα, ενιαίο, και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ. Προκειμένου να σας χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, πρέπει να έχετε εξοφλήσει όλες τις οφειλές σας προς το ΤΕΚΑ και να έχετε τακτοποιήσει/ρυθμίσει τις οφειλές σας προς τον e-ΕΦΚΑ.

 • Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές στο ΤΕΚΑ;

  Οι οφειλές των εργοδοτών στο ΤΕΚΑ δεν ρυθμίζονται. Η ρύθμιση οφειλών αποτελεί μια ταμειακή διευκόλυνση που προσφέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους εργοδότες. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα όμως η  σχέση των ασφαλισμένων με τις εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες είναι άμεση. Διότι οι εισφορές κατευθύνονται στον προσωπικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου και η καθυστέρηση καταβολής συνεπάγεται απώλεια αποδόσεων/τόκων για τους ασφαλισμένους. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, δηλαδή, μπορεί να ζημιωθούν από την καθυστέρηση των εργοδοτών.

  Οι εισφορές προς το ΤΕΚΑ αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εισφορών. Άρα, στην πράξη, η ταμειακή επιβάρυνση της ολικής εξόφλησης των οφειλών προς το ΤΕΚΑ ισοδυναμεί με την ταμειακή επιβάρυνση μιας ή δύο δόσεων ρυθμισμένης οφειλής προς τον e-ΕΦΚΑ.
   

 • Έχω ερωτήσεις, πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Η συλλογή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ γίνεται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

  Αν οι ερωτήσεις σας αφορούν

  • το μητρώο
  • τον έλεγχο της ορθής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των εργοδοτών
  • την έκδοση των ειδοποιητηρίων των μη μισθωτών και
  • τον έλεγχο των εξοφλήσεων των εισφορών

  απευθυνθείτε στον e-ΕΦΚΑ.

  Αν οι ερωτήσεις σας αφορούν

  • την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ
  • τις ταμειακές καταβολές 
  • την πίστωση των ατομικών λογαριασμών
  • την επένδυση  των σωρευμένων κεφαλαίων στους ατομικούς λογαριασμούς και 
  • τις συνταξιοδοτικές παροχές

  απευθυνθείτε στο ΤΕΚΑ.

  Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555. Τέλος, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση teka-info@yeka.gr και μέσω τηλεφώνου στο 210 335 7815.