Εργοδότες

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι υπεύθυνο για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2004, καθώς και εκείνων που θα ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.

Από 1.1.2023 δίνεται επιπλέον η δυνατότητα σε όσους έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, να αλλάξουν φορέα και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Το ύψος των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ είναι ίδιο με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων για την επικουρική ασφάλιση πραγματοποιείται με την υποβολή διακριτής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, ενώ οι εισφορές εξοφλούνται μέσω διακριτής Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ). 

Όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, καθώς και η ακριβής διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ και ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών έργων περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 5/2022 του e-ΕΦΚΑ και στο αρ. πρωτ. 135800/22.3.20222 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Ασφάλιση

 • Ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ;

  Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ οι γεννηθέντες μετά την 1.1.2004, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, για τους οποίους έως 31.12.2021 υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

  Οι υπαγόμενοι σε υποχρεωτικά επαγγελματικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΤΕΑΫΦΕ, ΤΕΑΫΕΤ, ΕΤΕΑΕΠ) και στον ΕΔΟΕΑΠ παραμένουν στο υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. 
   

 • Πώς γνωρίζω εάν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ;

  Η σχετική πληροφορία μπορεί να αντληθεί από τη Βεβαίωση Απογραφής, η οποία εκδίδεται από τον εργαζόμενο με χρήση των κωδικών taxisnet από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Στη Βεβαίωση υπάρχει η ένδειξη Νέο/Παλιό Επικουρικό, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό για τον εν λόγω ασφαλισμένο.

  Εναλλακτικά, η πληροφορία υπαγωγής ή μη στο ΤΕΚΑ μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος υπαγωγής εργαζομένου στο ΤΕΚΑ». Με κλειδί αναζήτησης τον ΑΜΚΑ του εργαζομένου, ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει εάν ο τελευταίος υπάγεται στο ΤΕΚΑ. 

 • Τι αλλαγές επιφέρει η υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΚΑ;

  Από 1.1.2022 οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  Παλαιό Επικουρικό (ΠΕ): Ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Για αυτούς τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία για όλους του κλάδους ασφάλισης και οι αναλογούσες εισφορές απεικονίζονται στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Οι εισφορές αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της 30ψήφιας ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ.

  Νέο Επικουρικό (ΝΕ): Ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

  Για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων, απαιτείται διαφορετική διαχείριση. Θα πρέπει να υποβληθούν δύο ΑΠΔ για την ίδια μισθολογική περίοδο:

  1. ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, στην οποία επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση που δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης∙
  2. ΑΠΔ ΤΕΚΑ, για την απεικόνιση της ασφάλισης του κλάδου επικουρικής (με τις ίδιες ωστόσο λειτουργικότητες με την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ).

  Οι εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ, ενώ οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ  αποδίδονται μέσω νέας ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ.

 • Η ένδειξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου υπαγωγής είναι λανθασμένη. Πώς μπορεί να διορθωθεί;

  Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του χαρακτηρισμού Νέο Επικουρικό (ΤΕΚΑ) ή Παλιό Επικουρικό (e-ΕΦΚΑ), θα πρέπει οι εργαζόμενοι να απευθύνονται στην πλησιέστερη Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, στο τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου.

  Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να προσκομίσουν όλα τα ασφαλιστικά τους στοιχεία, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να πραγματοποιηθεί, εφόσον απαιτείται, η αλλαγή του χαρακτηρισμού. 

 • Η αλλαγή χαρακτηρισμού από ΠΕ σε ΝΕ για ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής έχει αναδρομική ισχύ; Εάν ναι, πρέπει να ακολουθήσω κάποια διαδικασία;

  Η αλλαγή του χαρακτηρισμού από ΠΕ σε ΝΕ για ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής έχει αναδρομική ισχύ.

  Θα πρέπει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και για όλες τις μισθολογικές περιόδους από 1.1.2022 (έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ) για τις οποίες οι εν λόγω ασφαλισμένοι δηλώθηκαν στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, να υποβάλλετε ΑΠΔ ΤΕΚΑ και να εξοφλήσετε τις απαιτηθείσες εισφορές, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.

  Επιπλέον, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να προβείτε σε διόρθωση της απεικόνισης της ασφάλισης τους στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ).

 • Γιατί άλλαξε ο χαρακτηρισμός του εργαζομένου από ΝΕ (Νέο Επικουρικό) σε ΠΕ (Παλαιό Επικουρικό);

  Όλοι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ λαμβάνουν τον χαρακτηρισμό ΝΕ (Νέο Επικουρικό) με κριτήριο το ιστορικό ασφάλισής τους (πρώτη ασφάλιση από 1.1.2022).

  Μετά από ενημέρωση του ιστορικού ασφάλισης με ασφαλιστικά στοιχεία προγενέστερα της 1.1.2022, κάποιοι ασφαλισμένοι είδαν μεταβολή του χαρακτηρισμού από ΝΕ σε ΠΕ (Παλαιό Επικουρικό). Αυτό συνέβη επειδή είχαν ασφαλιστεί πριν από την 1.1.2022 και υπάγονται συνεπώς για τον κλάδο της επικουρικής στον e-ΕΦΚΑ και όχι στο ΤΕΚΑ.

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για όσους εργαζομένους άλλαξαν χαρακτηρισμό από ΝΕ (Νέο Επικουρικό) σε ΠΕ (Παλαιό Επικουρικό);

  Για τους συγκεκριμένους εργαζομένους, πρέπει να ακυρώσετε τον χρόνο ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης».

  Κάνετε είσοδο στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ και καταχωρείτε τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΜΑ του εργαζομένου. Εμφανίζονται όλες οι ΑΠΔ ΤΕΚΑ που περιλαμβάνουν τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, τις επιλέγετε διαδοχικά και προχωράτε στη μεταβολή τους, αφαιρώντας τις εγγραφές για τον συγκεκριμένο ΑΜΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβολής είναι η προηγούμενη ασφαλιστική τακτοποίηση του εργαζομένου στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους που υποβλήθηκε ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Εισφορές

 • Τι εισφορές καταβάλλω στο ΤΕΚΑ;

  Το ύψος των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση παραμένει το ίδιο, είτε οι ασφαλισμένοι υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ είτε στο ΤΕΚΑ. 

  Συγκεκριμένα, παραμένουν ίδια τα ποσοστά εισφορών, η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

  ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
  3,00%
  από 1.6.2022
  3,00%
  από 1.6.2022
  6,00%
  από 1.6.2022

  Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν την πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οικοδόμοι κ.ά.). 

 • Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ;

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κανονικής ή συμπληρωματικής) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ». Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

  Η ΑΠΔ ΤΕΚΑ (όπως και η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ) υποβάλλεται από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. 

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει πάντα να έπεται της ολοκλήρωσης της υποβολής της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ. 

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6, 6.1 και 6.1.1. της εγκυκλίου 5/2022

 • Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

  Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ καταβάλλονται ξεχωριστά, με διακριτή ταυτότητα πληρωμής. Μετά την επιτυχή υποβολή τόσο της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ όσο και της ΑΠΔ ΤΕΚΑ εκδίδονται αντίστοιχα δύο διακριτά αποδεικτικά υποβολής, στα οποία αναγράφονται τα δύο ποσά που πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και οι δύο διακριτές ταυτότητες πληρωμής για την εξόφληση των εισφορών προς τα δύο Ταμεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ στην αρχική οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.
  Ειδικότερα, η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ:

  α. έχει διαφορετική αριθμοδομή (25ψηφίο RF) από την υφιστάμενη 30ψήφια ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ∙
  β. είναι μοναδική για κάθε εργοδότη
  γ. είναι σταθερή και με χρήση αυτής θα γίνεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για κάθε περίοδο εφεξής.

  Η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ, για τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκε κεντρικά από το σύστημα του e-ΕΦΚΑ, ενώ για τους νέους εργοδότες δημιουργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ και αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών.

  Εφίσταται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ΤΠΤΕ, ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
   

 • Πώς βρίσκω την 25ψήφια Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών ΤΕΚΑ (ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ);

  Μπορείτε να τη βρείτε στην τελευταία σειρά του αποδεικτικού υποβολής της ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

  Εναλλακτικά μπορείτε να τη βρείτε στην αρχική στην οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.

 • Ποια είναι η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης;

  Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. Η καταβολή γίνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ αποκλειστικά με τη χρήση της ΤΠΤΕ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών επισύρει επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

 • Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων, έχουν δημιουργηθεί νέος διακριτός ΚΑΔ 0083 με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης», νέοι Κωδικοί Ειδικότητας και νέοι διακριτοί Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ). 

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Πώς υπολογίζονται οι εισφορές των έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών;

  Για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς προβλέπεται καταβολή συγκεκριμένων ποσών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δηλαδή, δεν διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών, που συνήθως καταχωρούνται στην ΑΠΔ. Τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

  Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η απεικόνιση της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ, πρέπει να καταχωρείται στο σχετικό πεδίο των αποδοχών συγκεκριμένο πλασματικό ποσό, ώστε να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά, τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον εργοδότη.

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1.2. της εγκυκλίου 5/2022

 • Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός ΚΑΔ 0084 με λεκτική περιγραφή «ΤΕΚΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ», ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Κωδικό Ειδικότητας «000708» και με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «4162».

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.2 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Τι αλλάζει στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ για τους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ;

  Για τους ασφαλισμένους που για την επικουρική ασφάλιση υπάγονται στο ΤΕΚΑ θα πρέπει στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ να επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση, η οποία δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 7 της εγκυκλίου 5/2022.

 • Για ποιο λόγο η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ που προσπαθώ να υποβάλλω δεν γίνεται πλέον αποδεκτή;

  Εάν ο εργαζόμενος για τον οποίο προσπαθείτε να υποβάλλετε ΑΠΔ έχει γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής, τότε ανήκει πλέον στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

  Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλλετε δύο (2) ΑΠΔ: ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ και ΑΠΔ ΤΕΚΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες των εγκυκλίων 5/2022, 7/2022, 20/2022, κατά περίπτωση.

 • Πώς μπορώ να πάρω Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

  Το  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι ένα, ενιαίο, και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ. Προκειμένου να σας χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, πρέπει να έχετε εξοφλήσει όλες τις οφειλές σας προς το ΤΕΚΑ και να έχετε τακτοποιήσει/ρυθμίσει τις οφειλές σας προς τον e-ΕΦΚΑ.

 • Με ποιο τρόπο εξοφλούνται στο ΤΕΚΑ οι επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές;

  Οι εργοδότες θα πρέπει να εξοφλούν πλήρως το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργαζομένου) χωρίς να διενεργείται συμψηφισμός με τις αναλογούσες επιδοτήσεις. Εν συνεχεία, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ΑΠΔ με τα δεδομένα πληροφοριακών συστημάτων των λοιπών συναρμόδιων φορέων, τα ποσά που αναλογούν στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ, πιστώνονται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ και μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράφεται αφορά αποκλειστικά τις εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ. Για τις εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεν επέρχεται ουδεμία τροποποίηση.

 • Απασχολώ εργαζόμενο (μη μισθωτό ασφαλισμένο, π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΫ) που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 9/αρ.39/Ν. 4387/2016 και παράλληλα εντάσσεται προαιρετικά στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ. Πώς καταβάλλω τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές;

  Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 που αφορούν τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, με κατανομή του ποσοστού εισφοράς μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης, παρακρατάτε από τις μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου τις εργατικές εισφορές (3%) και τις αποδίδετε στο ΤΕΚΑ μαζί με τις δικές σας εργοδοτικές εισφορές (3%).

 • Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ για τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ, χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση που αναφέρεται στην ενότητα 6.1.1 της εγκυκλίου 5/2022.

Μεταφορά Καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

 • Με αφορά η υπηρεσία «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»;

  Η υπηρεσία σάς αφορά στις εξής περιπτώσεις:

  α. Έχετε καταβάλει εκ παραδρομής στο ΤΕΚΑ εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν στον e-ΕΦΚΑ.

  β. Έχετε καταβάλει εκ παραδρομής στο ΤΕΚΑ ποσά δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τις μηνιαίες υποχρεώσεις σας προς το ΤΕΚΑ.

 • Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μεταφέρω χρήματα από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ;

  Μπαίνοντας στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, μπορείτε να αναζητήσετε τις λάθος καταβολές και να επιλέξετε τη μεταφορά είτε ολόκληρου του ποσού είτε μέρος αυτού στον e-ΕΦΚΑ. Αφού υποβάλλετε τη σχετική αίτηση, ακολουθεί οικονομικός έλεγχος από το ΤΕΚΑ και κατόπιν έγκρισης, τα ποσά πιστώνονται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη που διατηρείτε στον e-ΕΦΚΑ.

 • Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταφοράς;

  Οι υποβληθείσες αιτήσεις μεταφοράς συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και εκτελούνται σε μηνιαία βάση. Συνεπώς μπορεί να μεσολαβήσει έως και ένας μήνας από την ημέρα υποβολής του αιτήματός σας μέχρι την πραγματοποίηση της μεταφοράς από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ.

  Σε κάθε περίπτωση, τα μεταφερόμενα ποσά πιστώνονται στον e-ΕΦΚΑ με ημερομηνία κίνησης την αρχική ημερομηνία κατάθεσης στο ΤΕΚΑ.

 • Ποια είναι τα κριτήρια για να εγκριθεί η αίτηση μεταφοράς;
  • Να έχετε επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο. Δηλαδή, το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχετε καταβάλει στο ΤΕΚΑ μείον το συνολικό ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στις ΑΠΔ που έχετε υποβάλει, πρέπει να είναι υψηλότερο από το ποσό που αιτείστε να μεταφερθεί.
  • Το πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από τις μηνιαίες υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΑ. Συγκεκριμένα, το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από το άθροισμα των χρεώσεων των υποβληθεισών ΑΠΔ που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους του διμήνου που προηγείται του ημερολογιακού μήνα της αίτησης μεταφοράς.
 • Γιατί δεν εγκρίθηκε η αίτηση μου;

  Εάν κάνατε αίτηση μεταφοράς καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ και απορρίφθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής, σημαίνει ότι δεν πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια.

  Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο δεν επαρκεί ή δεν είναι αρκετά υψηλό, η αίτηση μεταφοράς απορρίπτεται, το ποσό παραμένει διαθέσιμο στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη στο ΤΕΚΑ και μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικές υποχρεώσεις προς το Ταμείο.

 • Γιατί δεν εγκρίνεται η αίτηση μεταφοράς, παρότι δεν έχω πλέον υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΑ;

  Οι υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης συνεχώς μεταβάλλονται. Σε περίπτωση που το ποσό των μηνιαίων υποχρεώσεών σας προς το ΤΕΚΑ έχει μειωθεί σημαντικά ή ακόμη και μηδενιστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, η εφαρμογή χρειάζεται περίπου ένα (1) μήνα προκειμένου να ενημερωθεί με τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα.

  Στην περίπτωση αυτή, εάν η πρώτη αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε νέα, τον επόμενο μήνα.

 • Έχω ερωτήσεις, πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Η συλλογή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ γίνεται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

  Αν οι ερωτήσεις σας αφορούν

  • το μητρώο
  • τον έλεγχο της ορθής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των εργοδοτών
  • την έκδοση των ειδοποιητηρίων των μη μισθωτών και
  • τον έλεγχο των εξοφλήσεων των εισφορών

  απευθυνθείτε στον e-ΕΦΚΑ.

  Αν οι ερωτήσεις σας αφορούν

  • την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ
  • τις ταμειακές καταβολές 
  • την πίστωση των ατομικών λογαριασμών
  • την επένδυση  των σωρευμένων κεφαλαίων στους ατομικούς λογαριασμούς και 
  • τις συνταξιοδοτικές παροχές

  απευθυνθείτε στο ΤΕΚΑ.

  Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555. Τέλος, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@teka.gov.gr.