Εισφορές

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ, αποδίδονται στο ΤΕΚΑ και πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. 

Από 1.6.2022, το ύψος των εισφορών για τους μισθωτούς, διαμορφώνεται σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και για την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (άρθρο 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4670/2020 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4756/2020).

Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών, π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Επιμερίζονται, ισομερώς στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, με ανώτατο ποσό μηνιαίων αποδοχών τις 7.373,53 ευρώ ενώ η παρακράτηση και η απόδοση των εισφορών γίνεται από τον εργοδότη, μέσω της ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ΤΕΚΑ είναι ίδιες με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (άρθρο 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4670/2020 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4756/2020).

Το ύψος των μηνιαίων εισφορών καθορίζεται μέσω της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος μετά από δική του επιλογή, ως εξής: 

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2024
44,24€
53,32€
63,53€

Σημειώνεται ότι οι έμμισθοι δικηγόροι και οι μισθωτοί μηχανικοί καταβάλλουν εισφορές επικουρικής ασφάλισης βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών και όχι ως ποσοστό επί των αποδοχών τους. Τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.