Εισφορές

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ, αποδίδονται στο ΤΕΚΑ και πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Το ύψος των εισφορών για τους μισθωτούς, διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο. Από 1.6.2022 και εφεξής διαμορφώνεται σε 3% για τον καθένα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και για την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. (Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών, π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.)

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ΤΕΚΑ είναι ίδιες με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Το ύψος των μηνιαίων εισφορών καθορίζεται μέσω της ασφαλιστικής κατηγορίας (τρεις για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης), στην οποία υπάγεται  ο ασφαλισμένος μετά από δική του επιλογή, ως εξής: 

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης έως 31.5.2022
42€
51€
61€
Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης από 1.6.2022
39€
47€
56€

Σημειώνεται ότι οι έμμισθοι δικηγόροι και οι μισθωτοί μηχανικοί καταβάλλουν εισφορές επικουρικής ασφάλισης βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών και όχι ως ποσοστό επί των αποδοχών τους. Τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.