Υπαγωγή

Υποχρεωτική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ

Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2022 όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημερομηνία αυτή υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Επίσης, στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής, εφόσον αναλάβουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτήσουν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως 31.12.2021 υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστεί προ της 1.1.2022.

Διευκρινίζεται ότι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 1.1.2022, αλλά έχουν εργαστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας ή σε τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. 

Επιπλέον, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 που έχουν κάνει πρακτική άσκηση, στα πλαίσια κύκλου σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1% υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας νοούνται όσοι έως 31.12.2021 δεν είχαν αναλάβει ποτέ στην Ελλάδα ασφαλιστέα ως προς την κύρια σύνταξη ιδιότητα.

 

Αναλυτικότερα, στο ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά:

α. όλο το πολιτικό προσωπικό του Δημόσιου Τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής του σχέσης (μόνιμοι, μετακλητοί, ΙΔΑX, ΙΔOX), οι οποίοι θα είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Δεν υπάγεται στο ΤΕΚΑ το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος.

β. οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα υπάγονταν υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Ασφαλισμένοι που υπάγονται υποχρεωτικά σε επαγγελματικά ταμεία  επικουρικής ασφάλισης (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών) και στον ΕΔΟΕΑΠ παραμένουν στο υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

γ. μη μισθωτοί ασφαλισμένοι: αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του π. ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων), καθώς και ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών (αρτοποιοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα, πτυχιούχοι χημικοί και χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που έχει σχέση με την επιστήμη τους). Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα υπαγόμενα πρόσωπα εδώ

 

Προαιρετική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ

Από 1.1.2023 έως 31.12.2024, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ που έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και μετά, μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, από 1.9.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

 

Ασφαλισμένοι που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1987

Για τους ήδη ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1987 δεν αλλάζει τίποτα. Θα συνταξιοδοτηθούν με το ισχύον σύστημα και οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν με βάση τους σημερινούς κανόνες. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.