Υπαγωγή

Υποχρεωτική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ

Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό κλάδο που έχει υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ως νεοεισερχόμενοι νοούνται όσοι στις 31.12.2021 δεν είχαν αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ασφαλιστέα ως προς την κύρια σύνταξη ιδιότητα.

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημοσίου, καθώς και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα υπάγονταν υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Από τους μη μισθωτούς, υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, καθώς και ορισμένες κατηγόριες ελεύθερων επαγγελματιών.  Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα υπαγόμενα πρόσωπα εδώ

 

Προαιρετική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και μετά) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, από 1.1.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.