Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά Νόμος 4826/2021  pdf-teka
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις Νόμος 4921/2022  pdf-teka
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις Νόμος 4997/2022  pdf-teka
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις Νόμος 5078/2023  pdf-teka
Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο ΤΕΚΑ ΚΥΑ 73160/2022  pdf-teka
Επιλογή και ορισμός του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ και συγκρότηση αυτού ΥΑ 116487/2022  pdf-teka
Προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του ΤΕΚΑ ΥΑ Δ.16/Φ.10000/13009/2023  pdf-teka
Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023 YA Δ.15/Δ’/9801  pdf-teka