Μελέτη Μακροοικονομικών Επιπτώσεων (ΙΟΒΕ)

Η Μελέτη Μακροοικονομικών Επιπτώσεων εκτιμά την επίδραση της μεταρρύθμισης σε μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως το ΑΕΠ και η απασχόληση, αλλά και σε δημοσιονομικά μεγέθη σε μια περίοδο που εκτείνεται από το 2022 έως το 2070. Η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στην επίδραση των σωρευμένων αποθεματικών της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία. Μέρος αυτών των αποθεματικών κατευθύνεται στον σχηματισμό παγίων κεφαλαίων εντός της ελληνικής οικονομίας, τονώνοντας την εγχώρια ζήτηση και απασχόληση και κυρίως ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης, το άμεσο δημοσιονομικό κόστος (κόστος μετάβασης), που συνεπάγεται η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, σταδιακά αντισταθμίζεται από τις ευεργετικές δημοσιονομικές συνέπειες της ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων.