Παρουσίαση

people working

 

Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Συστάθηκε με τον νόμο 4826/2021 και αποτελεί μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος).

Απευθύνεται κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση.

Οι παροχές του ΤΕΚΑ συμπληρώνουν την κύρια σύνταξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη συνταξιοδότηση. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη πιστώνονται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, στον οποίο κάθε ασφαλισμένος έχει διαρκή πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myTEKA. Το κεφάλαιο, αποτελούμενο από τις συσσωρευμένες εισφορές, επενδύεται και οι αποδόσεις πιστώνονται και πάλι στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου. Στο τέλος του εργασιακού βίου, το σωρευμένο κεφάλαιο, δηλαδή το άθροισμα εισφορών και αποδόσεων, μετατρέπεται σε ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη. Στο νέο σύστημα προβλέπονται επίσης συντάξεις λόγω αναπηρίας και θανάτου. 

 

Στόχοι

Μέσω της μετάβασης στο νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης επιδιώκεται:

  jar of money
  • Η διασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους.

   
  hands protecting pension funds
  • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και η άμβλυνση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος και η διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου.
  handshake
  • Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι νέοι αποκτούν ενδιαφέρον για την ασφάλιση και τη μελλοντική τους σύνταξη, ενώ παράλληλα δημιουργούνται αντικίνητρα για την αδήλωτη εργασία.
  positive outcome
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω της επένδυσης τμήματος των εισφορών του Ταμείου στην εγχώρια αγορά.

   

  Για τη λειτουργία του ΤΕΚΑ έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας και έχει προβλεφθεί ένα ισχυρό πλέγμα εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων που περιγράφονται αναλυτικά στον νόμο.

  Οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί του Ταμείου αποτυπώνουν με ουσιαστικό τρόπο την έμφαση στην εξωστρέφεια τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και στις σχέσεις με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και θεσμούς. Εφαρμόζονται αρχές καλής διακυβέρνησης και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και την αμοιβαία δέσμευση μεταξύ του Ταμείου και των ασφαλισμένων. 

  Το σύνολο των επιχειρησιακών δράσεων και λειτουργιών του Ταμείου είναι διαρκώς προσβάσιμο στους ασφαλισμένους, θεσπίζοντας έτσι ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου και λογοδοσίας.

  looking through a magnifying glass

   

  high five

  ΤΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ

  Η συλλογή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ γίνεται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

  Συγκεκριμένα ο e-ΕΦΚΑ έχει αναλάβει το μητρώο, τον έλεγχο της ορθής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των εργοδοτών, την έκδοση των ειδοποιητηρίων των μη μισθωτών και τον έλεγχο των εξοφλήσεων των εισφορών.

  Το ΤΕΚΑ είναι αρμόδιο για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, την παρακολούθηση των ταμειακών καταβολών, για την πίστωση των ατομικών λογαριασμών, για την επένδυση των σωρευμένων κεφαλαίων στους ατομικούς λογαριασμούς και για τις συνταξιοδοτικές παροχές.