Επενδύσεις

standing on a pile of coins

 

Το ΤΕΚΑ διαχειρίζεται τις εισφορές των ασφαλισμένων, τις οποίες επενδύει με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου που οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Επίσης, προστατεύει τις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων από την επίδραση του πληθωρισμού. Στην πράξη οι εισφορές που σωρεύονται στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό επενδύονται για μακρύ χρονικό διάστημα, αντίστοιχο του εργασιακού βίου σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια καταθετικών, ομολογιακών και μετοχικών επενδυτικών προϊόντων. 

 


 

Η ευθύνη της διαχείρισης και επένδυσης των εισφορών ανήκει αποκλειστικά στο νέο δημόσιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Η διαχείριση των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων γίνεται με σύνεση, υπευθυνότητα, διαφάνεια, επαγγελματική επάρκεια και με την εγγύηση του κράτους.

Για τον σκοπό αυτό, το ΤΕΚΑ ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές καλής διακυβέρνησης, εισάγοντας όρους ενισχυμένης διαφάνειας, λογοδοσίας, επαγγελματικής διακυβέρνησης και διαχείρισης στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΑ, το οποίο φέρει και την τελική ευθύνη των επενδύσεων, συνεπικουρούμενο από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου χαράσσει τη στρατηγική των επενδύσεων, θέτει τα αποδεκτά όρια επενδυτικού κινδύνου, εγκρίνει τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου και φροντίζει για την ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες για τις επενδύσεις, περί συνετής διαχείρισης, διαφάνειας και διασποράς κινδύνου αγορών.

Η Διεύθυνση Επενδύσεων του ΤΕΚΑ, στελεχωμένη από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες διαχειριστές, σε συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές, υλοποιεί την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική με τον βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των ασφαλισμένων.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του ΤΕΚΑ έχει την ευθύνη της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της μέτρησης, της αξιολόγησης και της διαχείρισης του ρίσκου των επενδύσεων των ασφαλισμένων. Ο επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 


 

Περίοδοι ανάπτυξης επενδυτικής λειτουργίας