Παροχές

Στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης καλύπτονται οι κίνδυνοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

 

Σύνταξη λόγω γήρατος 

Α) Προϋποθέσεις θεμελίωσης
Το ΤΕΚΑ ακολουθεί τους γενικούς κανόνες θεμελίωσης σύνταξης γήρατος. Οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ δικαιούνται ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την ίδια αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης, οι καταβληθείσες εισφορές του επιστρέφονται κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (67ο έτος ηλικίας). 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης, τότε μπορεί να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης 15 ετών.

Β) Προϋποθέσεις θεμελίωσης σε περίπτωση διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ
Σε αυτήν την περίπτωση, για την παροχή σύνταξης συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στο ΤΕΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης που έχει προηγουμένως διανυθεί σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος που ήταν ήδη ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και επιλέξει να ενταχθεί στο νέο Ταμείο, τη στιγμή της συνταξιοδότησής του θα εισπράξει το αναλογούν ποσό και από τα δύο ταμεία με τη μορφή της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

Γ) Διαδικασία απονομής
Η απόφαση της επικουρικής σύνταξης ακολουθεί την έκδοση της απόφασης της κύριας σύνταξης. Το ΤΕΚΑ ενημερώνεται αυτόματα από τον e-ΕΦΚΑ και προχωρά άμεσα στην έκδοση της απόφασης της επικουρικής σύνταξης.

Δ) Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης γήρατος
Η επικουρική σύνταξη γήρατος χορηγείται ισόβια και υπολογίζεται στη βάση των καταβληθεισών εισφορών, των αποδόσεων των επενδύσεων και του στατιστικού μέσου προσδόκιμου ζωής, όπως συμβαίνει και σήμερα.

 

Σύνταξη λόγω αναπηρίας 

Το Ταμείο χορηγεί συντάξεις αναπηρίας, εφόσον λαμβάνεται σύνταξη για την ίδια αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Η επικουρική σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται με βάση το ποσό που έχει σωρεύσει ο ασφαλισμένος στον ατομικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται αυτού που θα είχε σωρευθεί, εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό υπαλλήλου με πλήρη απασχόληση για 15 χρόνια, τότε η διαφορά καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

Σύνταξη λόγω θανάτου

Το ΤΕΚΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη στα δικαιοδόχα μέλη στις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου και ασφαλισμένου.

Α. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου: Υπολογίζεται ως ποσοστό της επικουρικής που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν και σήμερα (άρθρο 12 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει). 

Β. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Υπολογίζεται με βάση το ποσό που έχει σωρεύσει ο ασφαλισμένος στον ατομικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται αυτού που θα είχε σωρευθεί, εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό υπαλλήλου με πλήρη απασχόληση για 15 χρόνια, τότε η διαφορά καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.