Μελέτη Βιωσιμότητας Δημόσιου Χρέους

Η Ανάλυση Βιωσιμότητας Δημοσίου Χρέους (DSA) εκτιμά την επίδραση της μεταρρύθμισης στη δυναμική του δημοσίου χρέους.

Σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν, από τα πλέον αισιόδοξα έως τα πλέον απαισιόδοξα, το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι θετικό. 

H υλοποίηση της μεταρρύθμισης μακροπρόθεσμα οδηγεί σε χαμηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

Οι ετήσιες μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2040. Μετά το 2040 σημειώνεται μια πολύ μικρή αύξηση στις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες, που όμως υπερ-αντισταθμίζεται από τις αγορές κρατικών ομολόγων μέσω των αποθεματικών του νέου Ταμείου.