Εγγυήσεις

Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος) και το κράτος εγγυάται το συνολικό κεφάλαιο σε πραγματικούς όρους, δηλαδή το σύνολο των εισφορών που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους και/ή τον εργοδότη τους. Κατά συνέπεια, απονέμεται στους ασφαλισμένους επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές τις οποίες κατέβαλαν, λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού.

Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ απολαμβάνουν την πλέον αποτελεσματική προστασία απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Στην πράξη η εγγύηση του κράτους εκτιμάται πως θα ενεργοποιείται πολύ σπάνια. Διότι, η εμπειρία δείχνει ότι παρά τις διακυμάνσεις που έχουν οι αποδόσεις των χρηματαγορών σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, σε βάθος χρόνου αντίστοιχου των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και σημαντικά υψηλότερες από τον πληθωρισμό.