Εισαγωγή

Το ΤΕΚΑ διαχειρίζεται τις εισφορές των ασφαλισμένων, τις οποίες επενδύει με στόχο τη δημιουργία υψηλότερου κεφαλαίου που οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη και την προστασία των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων από την επίδραση του πληθωρισμού.

Οι εισφορές που σωρεύονται στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό επενδύονται για μακρύ χρονικό διάστημα, αντίστοιχο του εργασιακού βίου. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, απαιτείται πιο σύνθετη προσέγγιση από την παραδοσιακή τραπεζική κατάθεση. Για τον λόγο αυτό, οι εισφορές των ασφαλισμένων επενδύονται σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια καταθετικών, ομολογιακών και μετοχικών επενδυτικών προϊόντων.