Διευκρινίσεις για τα οικονομικά κριτήρια της υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»

Η υπηρεσία απευθύνεται στους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (εξαιρούνται οι ΑΜΟΕ των Δημοσίων Έργων), που έχουν καταβάλει εκ παραδρομής εισφορές στο ΤΕΚΑ, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση ασφάλισης.

Μετά την είσοδό τους στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τις λάθος καταβολές και να επιλέξουν τη μεταφορά είτε ολόκληρου του ποσού είτε μέρος αυτού στον e-ΕΦΚΑ. Αφού υποβληθεί επιτυχώς η σχετική αίτηση, και κατόπιν τελικής έγκρισης από το ΤΕΚΑ, τα ποσά πιστώνονται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη στον e-ΕΦΚΑ. Μπορεί να μεσολαβήσει έως και ένας μήνας από την ημέρα υποβολής του αιτήματος μέχρι την πραγματοποίηση της μεταφοράς του ποσού, όμως τα μεταφερόμενα ποσά πιστώνονται στον e-ΕΦΚΑ με ημερομηνία κίνησης την αρχική ημερομηνία κατάθεσης στο ΤΕΚΑ.

Σύμφωνα με Απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΚΑ (ΑΔΑ 6ΗΦΩ46ΝΟΡΔ-ΧΒΜ), τίθενται δύο οικονομικά κριτήρια, για τα οποία πραγματοποιείται έλεγχος κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης:

  1. Η ύπαρξη επαρκούς συνολικού πιστωτικού υπολοίπου. Δηλαδή το συνολικό ποσό των χρημάτων που απομένει στην καρτέλα του εργοδότη μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί, να είναι υψηλότερο από το αιτούμενο ποσό μεταφοράς.
  2. Το πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από τις μηνιαίες υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΑ. Συγκεκριμένα, το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από το άθροισμα των χρεώσεων των υποβληθεισών ΑΠΔ που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους του διμήνου που προηγείται του ημερολογιακού μήνα της αίτησης μεταφοράς.

Ο έλεγχος των κριτηρίων (1) και (2) εκτελείται κατά την υποβολή της αίτησης και όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αυτομάτως απορρίπτονται.

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που οι εργοδότες βλέπουν να απορρίπτεται η αίτηση μεταφοράς παρότι δεν έχουν πλέον υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΑ, συνιστάται η επανυποβολή της αίτησης στο τέλος του επόμενου μήνα, προκειμένου να ενημερωθεί η βάση με τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα.