Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρ. 39 του Ν. 4387/2016 - Έτος 2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2022 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων που έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Νόμου 4387/2016, όπως ισχύει.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αποτυπώνεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ, το οποίο έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ηλ.Υπηρεσίες → Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης → Εισφορές). Επισημαίνεται ότι έχει αναρτηθεί ειδοποιητήριο ακόμη και για ασφαλισμένους για τους οποίους, για οποιονδήποτε λόγο, δεν εκδίδεται ειδοποίηση πληρωμής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 

Για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι Χρεωστικό, το οφειλόμενο ποσό αναγράφεται στη γραμμή «Αναδρομικά» και πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30/11/2023.

Για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι Πιστωτικό, το ποσό θα συμψηφιστεί με την επόμενη απαίτηση.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργή ασφαλιστική ιδιότητα και δεν εκδίδεται ειδοποίηση πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, για τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής, θα ενημερωθείτε:

  • είτε με ένα προσωποποιημένο μήνυμα που θα αναρτηθεί στον ατομικό σας λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα)
  • είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email), εφόσον έχετε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ηλ.Υπηρεσίες → Ατομικά Στοιχεία ~ Στοιχεία Επικοινωνίας ~ email).