Προκαθορισμένο (default) συνταξιοδοτικό προϊόν

H επιλογή συνταξιοδοτικού προϊόντος είναι προαιρετική. Ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στο προκαθορισμένο (default) προϊόν και μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myTΕΚΑ να επιλέξει διαφορετικό συνταξιοδοτικό προϊόν.

Το προκαθορισμένο (default) συνταξιοδοτικό προϊόν είναι το βασικό συνταξιοδοτικό προϊόν που προσφέρεται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ και το οποίο συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός τυπικού ασφαλισμένου, χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του.