ΤΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ

Το νέο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η συλλογή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ γίνεται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα ο e-ΕΦΚΑ έχει αναλάβει το μητρώο, τον έλεγχο της ορθής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των εργοδοτών, την έκδοση των ειδοποιητηρίων των μη μισθωτών και τον έλεγχο των εξοφλήσεων των εισφορών.

Το ΤΕΚΑ είναι αρμόδιο για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, την παρακολούθηση των ταμειακών καταβολών, για την πίστωση των ατομικών λογαριασμών, για την επένδυση των σωρευμένων κεφαλαίων στους ατομικούς λογαριασμούς και για τις συνταξιοδοτικές παροχές.