Δομή «κύκλου ζωής»

Το προκαθορισμένο συνταξιοδοτικό προϊόν θα αντιστοιχεί σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα έχει δομή κύκλου ζωής. Δηλαδή, η σύνθεσή του θα είναι προσωποποιημένη, θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του κάθε ασφαλισμένου και θα αντιστοιχεί σε σύνθεση με υψηλότερο ρίσκο για τους νεότερους σε ηλικία ασφαλισμένους, το οποίο βαθμιαία θα μειώνεται, καθώς ο ασφαλισμένος πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης. 

Η δομή κύκλου ζωής είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος δόμησης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, γιατί ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο χρονικός ορίζοντας των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων/επενδύσεων, δηλαδή το γεγονός πως οι εισφορές που αποταμιεύει ο ασφαλισμένος στην αρχή του εργασιακού του βίου έχουν πολύ μακρύ χρονικό ορίζοντα, ενώ όταν πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης, ο χρονικός ορίζοντας των αποταμιεύσεών του μειώνεται.

Οπτικοποίηση της δομής «κύκλου ζωής»
Ενδεικτική οπτικοποίηση της δομής «κύκλου ζωής»