Περίοδοι ανάπτυξης επενδυτικής λειτουργίας

Η επενδυτική λειτουργία του Ταμείου αναπτύσσεται σταδιακά σε τρεις περιόδους.

Το επίπεδο, η δομή και η διαβάθμιση του ρίσκου των τοποθετήσεων των εισφορών των ασφαλισμένων είναι αποκλειστική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ.

Πρώτη περίοδος

Κατά την πρώτη μεταβατική περίοδο, οι εισφορές των ασφαλισμένων επενδύονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ χαμηλού κινδύνου (καταθέσεις του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος). Η μεταβατική περίοδος διαρκεί έως ότου το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώσει και παραμετροποιήσει την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου και αναπτύξει το προκαθορισμένο (default) χαρτοφυλάκιο. Ο εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας της μεταβατικής περιόδου είναι από τον Ιανουάριο 2022 έως και 6 μήνες μετά τον ορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δεύτερη περίοδος

Κατά τη δεύτερη περίοδο, προσφέρεται στους ασφαλισμένους το προκαθορισμένο (default) χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις σε ένα διευρυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιογράφων, το οποίο έχει δομή κύκλου ζωής. Στην πράξη, σε αυτήν τη περίοδο όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν τον ίδιο τύπο χαρτοφυλακίου λόγω του ομοιόμορφου/παραπλήσιου της ηλικίας τους.

Η επενδυτική επιτροπή της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα λειτουργεί ως εξωτερικός διαχειριστής και θα υποστηρίζει την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου. Η δεύτερη περίοδος αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2024. Κατά το διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Επενδύσεων του Ταμείου θα στελεχωθεί και θα αποκτήσει επιχειρησιακή επάρκεια.

Τρίτη περίοδος

Κατά την τρίτη περίοδο (από τις αρχές 2025 και εφεξής), μετά και την προσθήκη των προαιρετικά ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ (όσων γεννήθηκαν μετά την 1.1.1987), η δομή κύκλου ζωής στο default χαρτοφυλάκιο αποκτά και λειτουργική διάσταση. 

Δηλαδή, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων διαφοροποιούνται στο επίπεδο ρίσκου ανάλογα με την ηλικία τους.

Ταυτόχρονα, προσφέρονται στους ασφαλισμένους και επιπλέον, κατάλληλα διαμορφωμένα συνταξιοδοτικά/επενδυτικά προϊόντα διαβαθμισμένου ρίσκου για εκείνους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να επιλέγουν και να ρυθμίζουν μόνοι τους το επίπεδο κινδύνου των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους.

Παράλληλα, το Ταμείο συστήνει τη δική του Επενδυτική Επιτροπή, η Διεύθυνση Επενδύσεων αναλαμβάνει πιο ενεργητικό ρόλο, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ ως εξωτερικός διαχειριστής. Εντός διετίας από την έναρξη της τρίτης περιόδου, το ΤΕΚΑ δημιουργεί μητρώο πιστοποιημένων εξωτερικών διαχειριστών, διευρύνοντας τις επενδυτικές του επιλογές.