Προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση

Υφιστάμενοι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (ημερομηνία γέννησης από 1.1.1987 και εφεξής). Σε αυτήν την περίπτωση, για την παροχή σύνταξης συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στο ΤΕΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης που έχει προηγουμένως διανυθεί σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι με δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

Επιπλέον, από 1.1.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. 

Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος που ήταν ήδη ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e ΕΦΚΑ και επιλέξει να ενταχθεί στο νέο Ταμείο, τη στιγμή της συνταξιοδότησης του θα εισπράξει και από τα δυο ταμεία με τη μορφή της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης το αναλογούν ποσό.