Στόχοι

Μέσω της μετάβασης στο νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης επιδιώκεται:

  • Η διασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους.
  • Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι νέοι αποκτούν ενδιαφέρον για την ασφάλιση και τη μελλοντική τους σύνταξη, ενώ παράλληλα δημιουργούνται αντικίνητρα για την αδήλωτη εργασία.
  • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και η άμβλυνση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος. 
  • Η διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου.
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω της επένδυσης τμήματος των εισφορών του Ταμείου στην εγχώρια αγορά.