Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Οι εισφορές είναι το ποσό που καταβάλλεται από εργοδότη και εργαζόμενο προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μισθού για την προσφερόμενη εργασία, το οποίο παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται για λογαριασμό των εργαζομένων στους ΦΚΑ.

Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί των μεικτών αποδοχών και διακρίνονται σε εργοδοτικές και εργατικές. 

Οι εργατικές εισφορές αφαιρούνται από τις μεικτές αποδοχές και αυτό που απομένει είναι οι «καθαρές» αποδοχές. Επιπρόσθετα, από τις «καθαρές» αποδοχές αφαιρείται ο φόρος που αναλογεί και έτσι προκύπτει το τελικό ποσό που καταθέτει ο εργοδότης κάθε μήνα στον λογαριασμό των εργαζομένων.

Οι εργοδοτικές εισφορές είναι χρήματα των εργαζομένων και χαρακτηρίζονται ως εργοδοτικές, επειδή καταβάλλονται από τον εργοδότη, αλλά συνεχίζουν να ανήκουν στους εργαζομένους.

Οι εργοδοτικές εισφορές δεν αφαιρούνται από τον μεικτό μισθό, όπως οι εργατικές, αποτελούν όμως μέρος της δαπάνης που αναλαμβάνει ο εργοδότης, μαζί με τις μεικτές αποδοχές, ώστε να ωφεληθεί από την προσφερόμενη εργασία. Και επειδή είναι χρήματα των εργαζομένων, ο εργοδότης τα αποδίδει για λογαριασμό τους στους ΦΚΑ.

Όσον αφορά τις εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, αυτές από 1.1.2020 έχουν αποσυνδεθεί από το δηλωθέν εισόδημα και διαμορφώνονται πλέον στη βάση ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους ετησίως. Η επιλογή μάλιστα είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης.