Ποιο είναι το ύψος των εισφορών;

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς εκφράζονται ως ποσοστό επί του ακαθάριστου μικτού μισθού τους και συνολικά ανέρχονται σε 36,16%. Ο εργοδότης καταβάλλει 22,29% και ο εργαζόμενος 13,87%. Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης προσδιορίζονται από έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες και μία (1) η οποία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης, ενώ οι εισφορές επικουρικής από τρεις (3) κατηγορίες (βλ. τους παρακάτω πίνακες): 

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά κύριας ασφάλισης από 1.1.2023
169,95€ (κλάδος σύνταξης) + 60,30€ (κλάδος ασθένειας)
203,94€ (κλάδος σύνταξης) + 72,37€ (κλάδος ασθένειας)
258,76€ (κλάδος σύνταξης) + 72,37€ (κλάδος ασθένειας)
325,65€ (κλάδος σύνταξης) + 72,37€ (κλάδος ασθένειας)
404,59€ (κλάδος σύνταξης) + 72,37€ (κλάδος ασθένειας)
548,23€ (κλάδος σύνταξης) + 72,37€ (κλάδος ασθένειας)
Ειδική κατηγορία για νέους επαγγελματίες 101,97€ (κλάδος σύνταξης) + 36,18€ (κλάδος ασθένειας)
Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2023
                                          42,76€
                                          51,53€
                                          61,40€