Κύρια ανταποδοτική σύνταξη

Είναι το 2ο μέρος της κύριας σύνταξης. Ονομάζεται ανταποδοτική, επειδή είναι ανάλογη των εισφορών κύριας σύνταξης που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι κατά τον εργασιακό τους βίο. Ο κανόνας υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης είναι λίγο περίπλοκος, γιατί η δομή της ενσωματώνει κίνητρα παραμονής στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια, αλλά ο χαρακτήρας της ανταποδοτικότητας παραμένει κυρίαρχος. Όσοι έχουν εισφέρει περισσότερα και για περισσότερα χρόνια, λαμβάνουν κατ’ αναλογία περισσότερα. 

Ασφαλισμένοι με διπλάσιο μισθό, καταβάλλουν διπλάσιες εισφορές και λαμβάνουν διπλάσια ανταποδοτική σύνταξη.

Ασφαλισμένοι με διπλάσια χρόνια ασφάλισης, καταβάλλουν διπλάσιες εισφορές και λαμβάνουν υπερδιπλάσια ανταποδοτική σύνταξη ‒ υπερδιπλάσια και όχι διπλάσια, διότι εδώ υπεισέρχονται τα κίνητρα για την επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Προϋπόθεση για την παροχή κύριας σύνταξης είναι οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.